Skala oceny ryzyka okołooperacyjnego EuroSCORE

Kalkulatory kardiologiczne powstały w celu ułatwienia postępowania z pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Oprogramowanie zawiera pomocnicze schematy postępowania z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym, niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i zatorowością płucną.

Wiek

Płeć

Przewlekła choroba płuc – przewlekłe stosowanie leków rozszerzających oskrzela lub steroidów z powodu choroby płuc:

Choroba tętnic obwodowych – jedno lub więcej z poniższych: chromanie przestankowe, zamknięcie lub zwężenie >50% tętnicy szyjnej, przebyty lub planowany zabieg na aorcie brzusznej, tętnicach kończyn dolnych lub tętnicach szyjnych:

Zaburzenia neurologiczne – choroba mająca poważny wpływ na poruszanie się lub codzienne funkcjonowanie:

Wcześniejsza operacja serca:

Stężenie kreatyniny w surowicy >200 μmol/l (>2,26 mg/dl):

Aktywne infekcyjne zapalenie wsierdzia:

Krytyczny stan przed operacją:
jedno lub więcej z poniższych: częstoskurcz komorowy/migotanie komór, pośredni masaż serca przed operacją, wentylacja mechaniczna przed przybyciem na salę operacyjną, przedoperacyjne podawanie leków inotropowych, kontrapulsacja wewnątrzaortalna lub ostra niewydolność nerek przed operacją (anuria lub oliguria < 10ml/h)

Niestabilna dławica piersiowa:

Dysfunkcja lewej komory:

Zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni:

Nadciśnienie płucne – ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej >60 mmHg:

Pilny zabieg:

Operacja serca inna niż izolowane pomostowanie aortalno-wieńcowe:

Operacja na aorcie piersiowej:

Pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej:

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI)

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Powierzchni ciała (BSA)

Skala Ehra objawów związanych z migotaniem przedsionków

Skala
CHA2DS2-VASC

Skala ryzyka Framingham

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich wg skali Wellsa

Skala śpiączki Glasgow

Częstość rytmu serca na podstawie EKG

Skala oceny ryzyka około- operacyjnego Euroscore

Skala CHADS2

Skala ryzyka krwawienia CRUSADE

Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zatorowości płucnej wg skali Wellsa

Wzór Cockcroft’a i Gault’a

Klasyfikacja Killipa-Kimballa

Skala TIMI dla STEMI

Klasyfikacja objawów niewydolności serca wg NYHA

Klasyfikacja objawów stabilnej dławicy wg CCS

Skala TIMI dla UA/NSTEMI